ທົວໂຮງງານ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດມີສູນປຸງແຕ່ງ 22 ແຫ່ງ, ມີເຄື່ອງແກະສະຫຼັກແປຮູບ 4 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງຈັກຕັດຫຍິບຫລາຍສິບເຄື່ອງແລະອຸປະກອນອື່ນໆ

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ຄຸນວຸດທິ